card

БАТАЛГАА

  • Koreamart.mn сайтаар үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдийнхээ мэдээллийн нууцлалыг нэн тэргүүнд тавин халдашгүй байдлыг бүхий л сүлжээний харилцаанд бүрэн ханган ажиллана.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

  • Хэрэглэгч системд бүртгүүлсэн тохиолдолд манай мэдээллийн баазад аюулгүйгээр хадгалагдах болно.
  • Хэрэглэгч хувийн мэдээлэлээ хэдийд ч өөрчлөх боломжтой бөгөөд оруулсан мэдээлэл нь хэрэглэгчийн өмч болно.
  • Хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр дор дурьдсан нөхцөлөөс бусад хэлбэрээр ашиглахгүй болно.
  • Захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг хүргэх, захиалгатай холбоотой тодруулах зүйл гарсан тохиолдолд таны мэдээллийг дараах байдлаар ашиглана. Үүнд: таны гар утас руу холбогдох, цахим шууданд мэдээлэл илгээх, хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн хаягаар хүргэлт хийх гэх мэт техникийн засвар хийх

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ БУСДАД ТҮГЭЭХ

  • Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд ашиглуулахгүй, түгээхгүй бөгөөд үйлчилгээний хэрэгцээнээс гадуур аливаа зорилгоор ашиглахгүй.

МЭДЭЭЛЛИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДАЛ

  • Хууль хяналтын байгууллагын албан ёсны шаардлага баримт дээр үндэслэн хамтран ажиллаж байгаа нөхцлөөс бусад ямар ч нөхцөлд мэдээллийн нууцыг бусдад дамжуулахгүй чандлан хадгална.